ДОГОВІР  КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №______

 м. Вишневе                                                                                                                 ___  ____________2016р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ЄВРОЛЕК»,  іменоване надалі «Продавець», в особі директора Михайлеця А.В., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і _____________________________________________________, іменоване надалі «Покупець», в особі ___________________________________________________________.,  що діє на підставі Статуту, з іншого боку, далі по тексту «Сторони»,  уклали цей  Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ І ЦІНА  ДОГОВОРУ

 1.1. Продавець продає, а Покупець купує медикаменти (лікарські засоби) і вироби медичного призначення (далі по тексту цього Договору «Товар») в асортименті, кількості, за цінами і в терміни, згідно з видатковими накладними, які є невід’ємною частиною даного Договору.

1.2. Ціна на Товар є договірною і визначається згідно з видатковими накладними на кожну конкретну партію Товару. Ціна, яка вказана в накладній на конкретну партію Товару, є стабільною для даної партії Товару і не поширюється на подальші партії Товару.

1.2.1. З метою зменшення можливих збитків, які може понести Продавець із-за зміни різниці між закупівельними і відпускними цінами унаслідок коливань валютних курсів, Сторони домовилися про те, що:

— ціна на неоплачений Товар, вказана у відповідній накладній на конкретну партію Товару, у разі зміни у бік збільшення офіційного курсу української гривні по відношенню до долара США у порівнянні з таким офіційним курсом, що діяв на момент підписання відповідної накладної на конкретну партію Товару, зростає у пропорційному відношенні;

— ціна на неоплачений Товар, вказана у відповідній накладній на конкретну партію Товару,  в разі зміни у бік зменшення офіційного курсу гривні по відношенню до долара США у порівнянні з таким курсом, що діяв на момент підписання відповідної накладної на конкретну партію Товару, залишається незмінною.

1.2.2. У разі зміни ціни на неоплачений Товар у порядку, передбаченому п. 1.2.1. цього Договору, Покупець бере на себе зобов’язання сплатити отриманий Товар за такою ціною і в строк, вказаний в  п. 3.2. цього Договору.

 1.3. Загальна сума Договору складається з вартості Товару, який передається по всіх видаткових  накладних в період дії даного Договору.

2. ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ

 2.1. Товар передається Покупцеві на підставі видаткових накладних, складених Продавцем.

 2.2.Доставка Товару здійснюється за рахунок Продавця, якщо інше не передбачене відповідною додатковою угодою до цього Договору.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 3.1. Розрахунок за кожну окрему партію Товару здійснюється  шляхом  переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

  3.2. Розрахунок за поставлений Товар здійснюється на умовах відтермінування  платежу на ___                            (                           ) календарних днів від дати отримання Товару Покупцем.

3.3. У випадку, якщо Покупець не сплатить відповідну партію Товару повністю і в строк, вказаний в п.3.2., він зобов’язується сплатити Продавцеві пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від вартості не сплаченої в строк партії Товару (обумовленої у відповідній видатковій накладній з врахуванням положень, передбачених п.1.2.1. цього Договору), за кожен прострочений день платежу згідно Закону України «Про відповідальність за невчасне виконання грошових зобов’язань».

3.4. У випадку, якщо Покупець перевищить передбачений п. 3.2. цього Договору термін оплати Товару більш, ніж на 15 календарних днів, він зобов’язується сплатити Продавцеві штраф у розмірі 15% від вартості неоплаченої в строк партії Товару (обумовленої у відповідній видатковій накладній з врахуванням положень, передбачених п.1.2.1. цього Договору, а також збільшеної на розмір пені, передбаченої п. 3.3. цього Договору). За кожен подальший день затримки виконання грошового зобов’язання з оплати отриманого Товару Покупець виплачує Продавцеві штраф у розмірі одного відсотка вартості Товару (обумовленої у відповідній видатковій накладній з врахуванням положень, передбачених п.1.2.1. цього Договору, а також збільшеної на розмір пені, передбаченої п. 3.3. цього Договору).

3.5. Покупець до 5 числа кожного місяця надає Продавцеві звіт про рух Товару за минулий місяць.

3.6. У всьому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

3.7. Всі суперечки, що виникають в ході виконання умов цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

3.8. У разі неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, Сторони звертаються до Господарського суду за місцем реєстрації Продавця. 

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. При відвантаженні Товару Покупцеві Продавець зобов’язаний додати до видаткової накладної сертифікати якості заводу-виробника, висновки про якість ввезених в Україну лікарських засобів, завірені уповноваженими органами і своєю печаткою, які підтверджують якість Товару, що поставляється.

4.2. При укладенні цього Договору Покупець зобов’язаний направити за адресою Продавця завірену оригінальною печаткою копію ліцензії на право реалізації Товару, а також копії документів: «Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» і «Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість».

4.3. Покупець зобов’язаний прийняти Товар згідно з видатковими накладними, у присутності представника Продавця.

4.4. Приймання Товару за якістю та кількістю  здійснюється відповідно до інструкцій П-6 від 15.06.1965 р.(із змінами і доповненнями) і П-7 від 25.04.1966р.,а також Інструкції згідно Наказу МОЗ №-436 від 30.10.01р.зі змінами.

4.5. У разі встановлення при прийманні Товару недостачі, пошкодження або неякісного Товару складається двосторонній акт приймання Товару за кількістю і якістю за участю відповідальних представників Сторін, який служить підставою для заміни Товару і повернення забракованого Товару.

4.6. Постачання термолабільного Товару, що вимагає певних умов зберігання і транспортування, здійснюється в термотарі, забезпеченій акумуляторами холоду. Термотара і акумулятори холоду підлягають обов’язковому поверненню Продавцеві.

4.7. Перехід права власності на партію Товару настає лише після підписання видаткової накладної представниками Сторін і надання представникові Продавця від представника Покупця Доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, в якому має бути вказана відповідна партія Товару.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання договірних умов в певних випадках, що сталися через обставини непереборної сили (повінь, війна, блокада, землетрус), а також актів або дій державних органів, що роблять неможливими виконання умов цього Договору, що виникли після його укладення.

5.2. Сторона, для якої виявилося неможливим виконання умов цього Договору, зобов’язана негайно, у письмовій формі, повідомити іншу Сторону про настання таких обставин, передбачуваний термін дії і припинення вищезгаданих обставин.

5.3. Настання випадків непереборної сили і вживання заходів позначених в п.5.2. даної статті подовжує термін виконання Договору на період дії непереборної сили і термін її наслідків.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі, підписуються обома Сторонами і є невід’ємними частинами Договору.

6.2. Договір укладений в двох примірниках: один знаходиться у Покупця, інший – у Продавця, обидва мають однакову юридичну силу.

6.3. Ксерокопія або отриманий факсом договір, засвідчений печаткою і підписами обома Сторонами, також має юридичну силу до моменту здобуття від Покупця оригінала договору поштою або іншим шляхом.

6.4. Покупець зобов’язався підписувати акти звірки розрахунків, що присилаються Продавцем, протягом трьох днів після їх здобуття, і негайно направляти їх Продавцеві. В разі порушення Покупцем даної умови, період відстрочення платежу, що діє на момент такого порушення, передбачений п. 3.2. цього Договору, вважається закінченим, а термін виконання відповідного грошового зобов’язання – таким, що настав.

6.5. Нарахування штрафних санкцій припиняється після зарахування оплати таких штрафних санкцій.

6.6. Продавець є резидентом і суб’єктом податку на прибуток, сплачує цей податок на загальних підставах.

6.7. Покупець є резидентом і суб’єктом податку на прибуток, сплачує цей податок на загальних підставах.

6.8. Договір набирає чинності з моменту підписання його обома сторонами і діє до 31.12.20___г.

6.9. У випадку якщо постачання Товару здійснюється після дати, передбаченої в п. 6.8. цього Договору, без укладення нового договору, цей Договір вважається продовженим на такий же термін.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «ЄВРОЛЕК»

Юридична адреса:08133, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 7

Фактична адреса: 08133, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 7

Код ЄДРПОУ 38559788, IПН:385597810138

Свідоцтво платника ПДВ: 200142788

ПАТ «Кредобанк» у м. Києві

р/р №2600001733518

МФО 325365

Ліцензія Серія АЕ №192692

Телефон: (044) 406-00-78

 

Адреса:_______________________________________

______________________________________________

Код ЄДРПОУ: ___________, IПН:__________________

Свідоцтво платника ПДВ:_________________________

Р/р: ___________________________________________

МФО: _________________________________________

Ліцензія: _______________________________________

Тел./факс: ______________________________________

 

Директор_______________ А.В.Михайлець
 
м.п.
Директор ____________________________.
 
м.п.