Ocena skutecznosci stosowania Cicatridiny w procesie gojenia i reparacji szyjki macicy, pochwy i kTocza — otwarte nierandomizowane badanie kliniczne | Евролек-Украина
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Ocena skutecznosci stosowania Cicatridiny w procesie gojenia i reparacji szyjki macicy, pochwy i kTocza — otwarte nierandomizowane badanie kliniczne

Evaluation of Cicatridine efficacy in healing and repairing process of uterine cervix, vagina and vulva — open no-randomized clinical study

Markowska Janina1, Markowska Anna2, Madry Radoslaw1

1    Oddziat Ginekologii Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2    Klinika Perinatologii i Chorob Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Streszczenie

Cel pracy: Celem pracy byfa ocena skutecznosci stosowania Cicatridiny w postaci globulek w procesie gojenia i re- peracji po zabiegach operacyjnych na szyjce macicy, pochwie i sromie oraz brachyterapii z powodu raka szyjki maci­cy i raka btony sluzowej trzonu macicy a takze jej wptywu na objawy atroficzne w pochwie kobiet po menopauzie.

Material i metody: Material obejmowaf 213 kobiet, u ktorych zastosowano Cicatriding oraz 106 kobiet z grupy kontrolnej.

Efekt leczenia oceniono po upfywie 6 tygodni i nastgpnie 3 miesigcy od rozpoczgcia terapii poprzez wizualnq oceng szyjki macicy i/ lub pochwy. Oceniano rowniez subiektywne odczucia pacjentek dotyczqce dolegliwosci zwiqzanych ze wspoZyciem pfciowym poprzez zastosowanie procentowej skali zgfaszanych odczuc (0% brak poprawy — 100% cafkowite ustqpienie objawow lub dolegliwosci).

Wyniki: W grupie stosujqcej Cicatriding w porownaniu do grupy kontrolnej w wigkszym odsetku doszfo do wygo- jenia szyjki po zabiegach (odpowiednio w 6 tygodniu po leczeniu 93% v.s. 70% i w 3 miesiqcu 99% v.s. 89%); do poprawy wizualnej po brachyterapii (odpowiednio 86% v.s. 0 % po 3 miesiqcach); braku dyskomfortu przy wspofzyciu po brachyterapii (odpowiednio 55% vs 0%); ustqpienie dolegliwosci wsrod pacjentek w okresie fizjolo- gicznego przekwitania (odpowiednio w 6 tygodniu po leczeniu 43% v.s. 0% i w 3 miesiqcu 57% v.s. 0%); oraz braku dyskomfortu przy wspoizyciu po nacigciu krocza w (odpowiednio 94% v.s. 25%).

Wnioski: Cicatridina powoduje szybsze gojenie sip szyjki macicy po zabiegach ginekologicznych.

Po brachyterapii z powodu raka szyjki i trzonu macicy Cicatridina wpfywa na poprawp objawow atroficzno-zapal- nych i popromiennych co poprawia jakosc zycia oraz zwipksza komfort w pochwie. U kobiet po fizjologicznym przekwitaniu Cicatridina wywiera podobny efekt w pochwie jak stosowane lokalnie estrogeny.

Cicatridina zwipksza komfort w pochwie po przebytych porodach a krem powoduje szybsze gojenie sip rany po epizjotomii.

Slowa kluczowe: Cicatridina / proces gojenie / szyjka macicy / pochwa / srom / brachyterapia / przekwitanie / epizjotomia /

Abstract

Purpose: The aim of the study was to evaluate the efficacy of Cicatridine application in healing and repairing process after operative procedures concerning uterine cervix, vagina and vulva and after brachytherapy due to cer­vical and endometrial cancer.

We also analyzed Cicatridine effect on vaginal athrophical signs in post-menopausal women.

Patients and Methods: The examined group consist of 319 women. They were divided into 2 arms. The active arm concerns 213 women who used Cicatridine, while controlled one consists of 106 women.

The effect of treatment was estimated after 6 weeks and 3 months by the visual inspection of the cervix and vagi­na. We also analyzed the subjective filling of patients bound to sexual intercouses by using of Visual Analogue Scale (0% — no effect; 100% — disappearance of pathological symptoms).

Results: In active arm according to control one the reparation of cervix was more often: after surgery procedures (respectively after 6 weeks 93% vs 70%; after 3 months 99% vs 89%) and after brachytherapy (respectively after 3 months 86% vs 0%). In brachytherapy group the lack of discomfort during sexual intercourses was also more often in active arm (respectively 55% vs 0%).

In postmenopausal women reduction of symptoms associated with atrophic vaginitis was observed only in active group (respectively after 6 weeks 43% vs 0%; after 3 months 57% vs 0%). In the group of patients after ephi- siotomy due to delivery the relief of discomfort during sexual intercourses was also more often in active arm (respec­tively 94% vs 25%).

Conclusion: Cicatridine causes fast healing of cervix after gynecological procedures. It influences improvement of atrophical, inflammatory and after radiation therapy effects which improve quality of life and comfort of vagina after brachytherapy due to cervical and endometrial cancer.

Cicatridine causes similar effect in vagina of pos-menopausal women as locally used estrogens. Cicatridine also caus­es the feeling of relief and comfort in vagina after delivery as well as fast healing after episiotomy.

Key words: : Cicatridine / repair process / uterine / cervix / vagina / vulva / brachytherapy / menopause / episiotomy /

Wstep

Ekosystem pochwy dojrzalej zdrowej kobiety stanowi flo­ra beztlenowa i tlenowa wzajemnie si§ rownowaz^ca, w ktorej dominujq. paleczki kwasu mlekowego Lactobacillus chroniq.ce przed kolonizacjq niepozqdanymi drobnoustrojami. Wszelkie miejscowe i ogolnoustrojowe zmiany mogq tym systemem za- chwiac [1, 2, 3, 4].

Do czynnikow powodujqcych zaburzenia ekosystemu nalezq :

 • zabiegi chirurgiczne na szyjce macicy i w pochwie, w tym zwiqzane z porodem,
 • zaburzenia hormonalne (przekwitanie, zaburzenia cy- klu, ciqza),
 • zaburzenia immunologiczne, np. immunosupresja w przebiegu leczenia cytostatykami i antybiotykami,
 • reakcja popromienna, a zwlaszcza po brachyterapii sto- sowanej w leczeniu raka szyjki macicy i endometrium,
 • stosowanie lekow dopochwowych przeciwzapalnych i plemnikobojczych,
 • inne czynniki (bl^dy higieniczne, aktywnosc seksual- na).

W okresie poporodowym a szczegolnie w okresie karmie- nia, w czasie przekwitania, napromieniania i chemioterapii cz^sto obserwuje si§ suchosc pochwy, wzrost pH w jej wydzie- linie oraz zaburzenia metabolizmu kolagenu, co sprzyja roz- wojowi infekcji w pochwie [4, 5, 6].

Kwas hialuronowy (glowny skladnik Cicatridiny) poprzez zatrzymanie wody w tkankach oraz wlasciwosc leczenia si§ z czqsteczkami bialek i tworzenia sieci proteoglikanowej po- prawia zarowno nawodnienie tkanek, jak i transport do nich substancji odzywczych, zapewniajqc prawidlowe napi^cie tka- nek, trofizm i elastycznosc, co przyczynia si§ do regeneracji nablonka w stanach atrofii i dystrofii sluzowki pochwy.

Poprzez obecnosc w macierzy pozakomorkowej i mozli- wosc modulowania cytokin prozapalnych oraz migracji komorek, wplywa korzystnie na procesy gojenia w tym tworzenia prawidlowego nablonka [7, 8].

Tabela I. G rupy ocenianych pacjentek.

Grupy pacjentek Grupa badana Grupa kontrolna
po zabiegach na szyjce macicy 71 36
z CINI — CIN IE poddane elektrokonizacji 23 9
z ektopia szyjki macicy poddane elektrokoagulacji 32 15
z ektopia szyjki poddane krioterapii 16 12
po brachyterapii 42 20
po brachyterapii z powodu raka szyjki macicy 11 10
po brachyterapii z powodu raka endometrium 31 10
w okresie flzjologicznego przekwitania 30 30
po nacigciu krocza w trakcie porodu 70 20
RAZEM 213 106

Tabela II. Wygojenie szyjki macicy w grupie pacjentek po zabiegach na szyjce macicy.

Grupa badana Grupa kontrolna
Po 6 tygodniach Po 3 miesiacach Po 6 tygodniach Po 3 miesiacach
N N % N % N N % N %
z CIN I — CIN HI poddane elektrokonizacji 23 20 86.96 23 100.00 9 5 55.56 8 88.89
z ektopia szyjki macicy poddane elektrokoagulacji 32 30 93.75 31 96.88 15 11 73.33 12 80.00
z ektopia szyjki poddane krioterapii 16 16 100.00 16 100.00 12 9 75.00 12 100.00
RAZEM 71 66 92.26 70 98.59 36 25 69.44 32 88.89

Tabela III. Ocena zmian w pochwie u pacjentek po brachyterapii.

Grupa badana Grupa kontrolna
Wygojenie po 3 miesiacach  Poprawa po 3 miesiacach Wygojenie po 3 miesiacach Poprawa po 3 miesiacach
N N % N % N N % N %
Pacjentki po brachyterapii z powodu raka szyjki macicy 11 2 18.18 9 81.82 10 0 0.00 0 0.00
Pacjentki po brachyterapii z powodu raka endometrium 31 3 9.68 27 87.10 10 0 0.00 0 0.00
RAZEM 42 5 11.90 36 85.71 20 0 0.00 0 0.00

Cel pracy

Celem pracy byla ocena skutecznosci stosowania Cicatri­diny w postaci globulek (sol sodowa kwasu hialuronowego (5mg), ekstrakt olejowy z Centella Asiatica, wyciqg olejowy z nagietka, ekstrakt olejowy z drzewa herbacianego), w proce­sie gojenia i reparacji po zabiegach operacyjnych na szyjce ma­cicy, pochwie i sromie oraz brachyterapii z powodu raka szyj­ki macicy i raka blony sluzowej trzonu macicy oraz jej wply- wu na objawy atrofii w pochwie u kobiet po menopauzie.

Dzialanie preparatu porownano z grupq. kontrolna kobiet po takich samych zabiegach, u ktorych nie stosowano leku.

Material

Material obejmowal 213 kobiet, u ktorych oceniano stoso- wanie Cicatridiny w postaci globulek dopochwowo, a w gru- pie pacjentek po naci^ciu krocza podczas porodu dodatkowo kremu miejscowo, oraz 106 kobiet z grupy kontrolnej.

Metodyka

U pacjentek po zabiegach na szyjce macicy Cicatridin^ stosowano w celu szybszej reepitelizacji szyjki macicy, a lecze- nie rozpoczynano w 24 godziny po zabiegu.

U kobiet po brachyterapii wskazaniem bylo stwierdzanie zmian zapalno-martwiczych, sklejanie si§ pochwy oraz su- biektywne dolegliwosci zwiqzane ze wspolzyciem. Pacjentki rozpoczynaly leczenie 3 do 6 miesi^cy po zakonczeniu naswie- tlania, kiedy uznawano je za wyleczone i zglaszaly si§ do ba- dan kontrolnych.

Wskazaniem do terapii w grupie kobiet w okresie fizjolo- gicznego przekwitania bylo uczucie suchosci i pieczenia w pochwie oraz dyskomfort przy wspolzyciu plciowym. Rozpoczynafy one leczenie po wizycie, w czasie ktorej zglosily dolegliwosci.

W tych trzech grupach kobiet (po zabiegach na szyjce ma- cicy, po brachyterapii i w okresie fizjologicznego przekwita- nia) globulki Cicatridina stosowano 1 raz dzienne wieczorem przez 10 dni, a nast^pnie przez okres 1 miesiqca co 2 dni i w przypadku nast^pujqcej poprawy przez 1 miesiqc co 3-ci dzien.

Kobiety po porodzie miafy zalecanq terapi^ w trakcie pierwszej kontroli (6 tygodni po porodzie) z powodu suchosci i pieczenia w pochwie. Globulki stosowano przez 10 dni co- dziennie, a nast^pnie przez 20 dni co drugi dzien. W przypad­ku stwardnienia i bolesnosci blizny po epizjotomii stosowano stosowano krem 2-3 razy dziennie przez 10 dni.

Efekt leczenia u kobiet po zabiegach na szyjce macicy, po brachyterapii i w okresie fizjologicznego przekwitania oce- niono po upfywie 6 tygodni i nast^pnie 3 miesi^cy od rozpo- cz^cia terapii poprzez wizualnq ocen§ szyjki macicy i/ lub po­chwy. Oceniano rowniez subiektywne odczucia pacjentek do- tyczq.ce dolegliwosci zwiqzanych ze wspolzyciem plciowym poprzez zastosowanie procentowej skali zglaszanych odczuc (0% brak poprawy — 100% calkowite ustqpienie objawow lub dolegliwosci).

Wyniki

W grupie badanej po zabiegach na szyjce macicy po 6 ty- godniach od zabiegu wi^kszosc z nich miala zagojonq szyjk§ macicy bez znieksztalcen lub ognisk endometriozy, a ujscie ka- nalu szyjki macicy nie bylo w zadnym przypadku zw^zone. (Tabela II).

W badaniu kontrolnym po trzech miesiqcach odsetek wy- gojenia si§ szyjki by! jeszcze wyzszy w tej grupie. W grupie kontrolnej wyniki byly gorsze; wizualnie w 2 przypadkach po elektrokonizacji stwierdzono obecnosc 2mm ognisk endome­triozy, a u 1 kobiety zw^zenie szyjki macicy.

Wsrod 42 kobiet po operacji a nastupnie brachyterapii z powodu raka szyjki macicy i endometrium (kobiety te nie uzywaly hormonow plciowych) stwierdzono u 5 wyleczenie po okresie 3 miesi^cy (brak cech zw^zenia pochwy, brak ognisk martwicy lub zlepiania si§ scian pochwy), u 36 z nich uzyska- no znacznq poprawy w badaniu wziernikiem kobiety grupy kontrolnej nie uzyskaly wygojenia bqdz poprawy w czasie ob- serwacji. (Tabela III).

W cafej grupie 23 kobiety mogly swobodnie, bez dyskom- fortu wspolzyc seksualnie.

Tabela IV. Ustqpienie dolegliwosci zgtaszanych w chwili rozpoczacia terapii u pacjentek w okresie fizjologicznego przekwitania.

Grupa badana Grupa kontrolna
Po 6 tygodniach Po 3 miesiacach Po 6 tygodniach Po 3 miesiacach
N N % N % N N % N %
30 13 43.33 17 56.67 30 0 0.00 0 0.00

Tabela V. Dyskomfort w trakcie stosunkow seksualnych w grupie kobiet po naciaciu krocza w trakcie porodu.

Grupa badana Grupa kontrolna
Po 3 miesiacach Po 3 miesiacach
N N % N N %
70 4 5.71 20 16 85.00

Tabela VI. Zastosowanie kremu w grupie kobiet po naci^ciu krocza w trakcie porodu.

Grupa badana Grupa kontrolna
Po 6 tygodniach Po 3 miesiacach Po 6 tygodniach Po 3 miesiacach
N N % N % N N % N %
22 20 90.91 22 100.00 6 4 66.67 6 100.00

W cafej grupie 23 kobiety mogly swobodnie, bez dyskom- fortu wspolzyc seksualnie.

Natomiast 100% chorych w grupie kontrolnej zglaszalo dyskomfort lub nie wspolzylo z uwagi na opisane dolegliwo- sci.

Wsrod 30 pacjentek w okresie fizjologicznego przekwita­nia, ktore nie zdecydowaly si§ na HTZ systemowq lub dopo- chwowq lokalne stosowanie Cicatridiny okazalo si§ bardzo skuteczne. Po 6 tygodniach 13 pacjentek nie odnotowalo zad- nych dolegliwosci, a po 3 miesiqcach 17. (Tabela IV).

Wsrod 70 kobiet po porodzie drogami natury, w grupie ba- danej wi^kszosc pacjentek podawala uczucie ulgi i komfortu w pochwie, a wspolzycie nie bylo bolesne. (Tabela V).

U kobiet po porodzie drogami natury, u ktorych naci^to krocze, w badaniu po 6 tygodniach stwierdzono u 22 pogru- bialq i zaczerwienionq blizny. U tych pacjentek zastosowano dodatkowo krem Cicatridina na krocze. W grupie kontrolnej stwierdzano taki stan u 6 chorych z posrod 20 pacjentek. W 6 tygodni od zastosowania leku stwierdzono roznice w wyglq- dzie blizny. (Tabela VI).

Dyskusja

Leczenie ektopii gruczoiowej i stanow przedrakowych szyjki macicy (CIN) zwiqzane jest z uszkodzeniem struktur szyjki macicy powodujàcych plamienia, nadmiernà wydzielinç z pochwy, przekrwienie, wloknienie, zwçzenie kanaiu szyjki a niekiedy endometriozç. Proces ten powoduje dyskomfort fi- zyczny (noszenie wkiadek, pobolewania, pieczenie) ale i psy- chiczny zwi^zany z obawà, ze wspoizycie seksualne lub nor­malny tryb zycia opoznia proces gojenia.

Istotny wpiyw na proces gojenia wywiera kwas hialurono- wy poprzez wiele mechanizmow — w tym migraj komorek regenerujàcych, powodujàcych reepitalizacjç, indukcjç wy- dzielania prozapalnych cytokin i czynnikow proangiogennych stymulujàcych proces gojenia na kazdym etapie [ 9, 10, 11, 12].

Wyniki naszych badan u kobiet po zabiegach na szyjce macicy wskazujà, ze proces gojenia po zastosowaniu Cicatri­diny wystçpuje u wiçkszego odsetka pacjentek. Podobne wy- niki zastosowania kwasu hialuronowego zaobserwowali inni badacze [13].

U kobiet po porodzie stosujàcych globulki Cicatridina znamienna wiçkszosc odczuwala komfort przy wspolzyciu oraz prawidlowà wilgotnosc w pochwie, a blizna po naciçciu krocza goila siç wiçkszym odsetku. Zjawisko to zwiàzane jest ze wzrostem komorek nablonka, transportem do nich sub- stancji odzywczych i wzrostem naczyn krwionosnych [7, 8, 11].

Niedobor estrogenow na skutek fizjologicznej utraty funk- cji jajnikow lub tez kastracji chirurgicznej powoduje zmiany atroficzne i atroficzno-zapalne w pochwie wywoluj^ce uczucie suchosci i pieczenia a nawet uszkodzenia nablonka i zlepiania siç scian pochwy.

Jesli do hipoestrogenizmu dol^czajà siç objawy popro- miennego uszkodzenia scian pochwy po brachyterapii stoso- wanej w leczeniu raka szyjki i trzonu macicy — stanowi to istotny problem obnizonej jakosci zycia [2, 3, 4, 5].

Stosowanie Cicatridiny w znacznym odsetku badanych chorych doprowadzilo do wygojenia siç rany po radioterapii a w bardzo wysokim stopniu zmniejszylo dolegliwosci. Jest to zgodne z innymi obserwacjami wskazujàcymi na doskonale dzialanie kwasu hialuronowego w zapobieganiu zrostom po- operacyjnym (14).

W prezentowanej grupie leczonych 30 pacjentek bçd^cych w okresie naturalnego przekwitania, u 17 odnotowano znacz- nà poprawç w badaniu wziernikiem oraz calkowity brak dole­gliwosci, takich jakich jak suchosc i pieczenie w pochwie oraz dyskomfort przy wspolzyciu plciowym, czego nie stwierdzono w grupie kontrolnej.

Wadà przedstawionej pracy jest fakt, ze jest to badanie otwarte i nie randomizowane. Zastosowanie randomizacji i zastosowanie podwojnie slepej proby poprawiloby badania z punktu widzenia metodologicznego. Umozliwiloby wycià- gniçcie jeszcze bardziej radykalnych wnioskow.

Wnioski

 1. Cicatridina powoduje poprawç gojenia siç szyjki macicy po zabiegach ginekologicznych.
 2. Cicatridina zwiçksza komfort w pochwie po odbytych poro- dach a krem powoduje szybsze gojenie siç rany po epizjo- tomii.
 3. U kobiet po brachyterapii z powodu raka szyjki i trzonu macicy Cicatridina wplywa na zmniejszenie objawow atroficzno-zapalnych i popromiennych co poprawia jakosc zycia.
 4. U kobiet po fizjologicznym przekwitaniu Cicatridina powoduje podobny efekt w pochwie jak stosowane lokalnie estrogeny.

of-www-cicatridina

Pismiennictwo

 1. Cauci S, Driussi S, De Santo D, [et al.]. Prevalence of bacterial vaginosis and vaginal flora changes in peri and postmenopausal women. J Clin Microbiol. 2002, 40, 2147-2152.
 2. Muscari Lin E, Alkin J, Good B. Premature menopause after cancer treatment. Cancer Pract 1999, 7, 114-121.
 3. Grigsby P, Russel A, Brunet D, [et al.]. Late injury of cancer therapy on the female repro­ductive tract. Int J. Radiat Oncol Biol Phys. 1995, 31, 1281-1299.
 4. Jensen P, Groenvald M, Klee M, [et al.]. Longitudinal study of sexual function and vagi­nal changes following radiotherapy for cervical cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003, 56, 937-949.
 5. Carranza-Lira S, Fragoso-Diaz N, MacGregor-Gooch, [et al.]. Vaginal dryness assess­ment in postmenopausal women using pH test strip. Maturtas 2003, 45, 55-58.
 6. Jackson S, James M, Abrams P. The effect of oestradiol on vaginal collagen metabolism in postmenopausal women with genuine stress incontinence. BJOG. 2002, 109, 339­334.
 7. Gerdin B, Hallgren R. Dynamic role of hyaluronan (HAY) in connective tissue activation and inflammation. J Intern Med. 1997, 242, 4955.
 8. Tammi R, Agren U, Tuhkanen A, [et al.]. Hyaluronan metabolism in skin. Prog Histochem Cytochem. 1994, 29, 1-81.
 9. Itano N, Atsumi F, Sawai T, [et al.]. Abnormal accumulation of hyaluronan matrix dimin­ishes contact inhibition of cell growth and promotes cell migration. Proc Natl Acad Sci USA. 2002, 99, 3609-3614.
 10. Foger N, Marhaba R, Zoller M. Involvement of CD44 in cytoskeleton rearrangement and raft reorganization in T cells. J Cell Sci. 2001, 114, 1169-1178.
 11. Sarani R, Cao G, Pooler P, [et al.]. Differential involvement of the hyaluronan (HA) receptors CD44 and receptor for HA — mediated motility in endothelial cell function and angiogenesis. J Biol Chem. 2001, 276, 36770-36778.
 12. Kobayashi H, Terao T. Hyaluronic acid-specific regulation of cytokines by human regu­lation of cytokines by human uterine fibroblast. Am J Physiol. 1997, 273, C1151- C1159.
 13. Boselli F, Vezzani C, Chiossi G. Terapia topica con acido ialuronico dopo trattamento electrochirurgico della cervice uterina. La Coiposcopia in Italia Anno XVIII, 2005, 2, 25­28.
 14. Lundorff P, van Geldorp H, Tronstad S, [et al.]. Reduction of post-surgical adhesions with ferric hyaluronate gel: a European study. Hum Reprod. 2001, 16, 1982-1988.

Информация на сайте предназначена для профессиональной деятельности фармацевтических и медицинских работников. Официальный сайт компании ООО "ЕВРОЛЕК-УКРАИНА". Все права защищены, 2013-2014.